Mae sefydliad iechyd y byd (WHO)  wedi datgan bod Covid-19 yn bandemig ledled y byd. Mae COVID-19 yn heintus dros ben a chredir ei fod wedi’i ledaenu’n bennaf o gyswllt person i berson.

Fel perchnogion busnes cyfrifol, bydd PanIQ Rooms yn rhoi mesurau ataliol i leihau lledaeniad COVID-19. Ein blaenoriaeth yw amddiffyn ein gwesteion ac aelodau ein tîm y gorau y gallwn trwy ddilyn yr holl ganllawiau a gyhoeddwyd gan WHO a’n llywodraeth leol.

Mae’r rhestr ganlynol yn tynnu sylw at yr hyn yr ydym yn ei wneud i atal COVID-19 rhag lledaenu.

 • Bydd mesurau pellhau cymdeithasol ar waith rhwng eich meistr gêm a’ch tîm.
 • Am y tro, rydym yn argymell mai dim ond chwaraewyr o’r un cartref neu “swigen gefnogol” y gellir bod mewn tim.
 • Mae’r Ystafell Ddianc hon ar gyfer uchafswm o 8 chwaraewr i dîm. Mae hyn yn golygu mai dim ond gyda phobl rydych chi’n eu hadnabod y byddwch chi’n chwarae. Mae archebu ymlaen llaw yn orfodol.
 • Mae Madog’s Asylum ar dir preifat ac ar agor i’ch tîm a meistr y gêm yn unig. NI FYDD unrhyw  cymdeithasu yn y lloches.
 • Mae pob prop llaw, cloeon, dolenni drysau, ac eitemau tebyg y tu mewn i’r ystafelloedd dianc yn cael eu glanhau rhwng pob gêm. Rydym yn defnyddio’r cynhyrchion glanhau canlynol yn ystod ein proses lanweithio: Dettol Antibacterial Surface Cleanser Spray, Dettol Antibacterial Surface Cleanser Wipes, Dettol All-In-One Disinfectant Spray, and Dettol Disinfectant Liquid. Dew sanitising products. UVC sterile stick. Bleach, Milton, and Zoflora 1:40.
 • Mae byrddau lluniau yn cael eu glanhau ar ôl pob defnydd.
 • Mae meistri gêm yn gwisgo menig yn ystod pob gêm, pob hailosod ac yn glanhau eu dwylo yn aml.
 • Glanhau ychwanegol o ardaloedd rheoli gemau, byrddau gwaith, llygoden, allweddellau, a meysydd gwaith.
 • Ynghyd â glanhau arferol, mae tasgau glanhau ychwanegol wedi’u cyflwyno rhwng gemau.
 • Mae glanweithydd dwylo a menig ar gael i westeion i’w defnyddio cyn, yn ystod ac ar ôl eich gêm.
 • Ni ddefnyddir unrhyw wisgoedd ar gyfer lluniau tîm.
 • Mae’r holl ddrysau yn cael eu glanhau rhwng pob gêm, gan gynnwys mynediad ac allanfeydd i’r tir.
 • Dim ond chwaraewyr iach ddylai chwarae. Os nad ydych chi’n teimlo’n dda, arhoswch gartref! Os yw’n ymddangos eich bod yn arddangos symptomau COVID-19 gofynnir i chi adael (o ran ein polisi canslo ni roddir ad-daliad).

Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau pellach, mae croeso i chi gysylltu â ni cyn archebu neu siarad â’ch meistr gêm.