Gofynnwn i’r holl gyfranogwyr ddarllen y telerau ac amodau isod cyn cyrraedd am eich profiad. Gallwch chi lawrlwytho’r fersiwn lawn o’r telerau ac amodau hyn ar waelod y dudalen. Bydd gofyn i’r holl gyfranogwyr lofnodi copi cyn cymryd rhan. Gallwch naill ai argraffu copi eich hun gan ddefnyddio’r ddolen isod neu gallwn ddarparu copi i chi ar ôl cyrraedd.

Telerau ac Amodau, Hawlildiad (Diwygiwyd 19fed Mawrth 2022)

YR WYF DRWY HYN YN DERBYN YR HOLL RISGIAU O GYMRYD RHAN MEWN UNRHYW WEITHGAREDD NEU’R HOLL WEITHGAREDDAU SY’N GYSYLLTIEDIG Â CHARLOTTE REFFOLD YN MASNACHU FEL PANIQ ROOMS AC YN RHYDDHAU CHARLOTTE REFFOLD YN MASNACHU FEL PANIQ ROOMS O ATEBOLRWYDD A CHYHOEDDUSRWYDD gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i’r rheini, unrhyw risgiau a all godi o ganlyniad i esgeulustod neu ddiofalwch ar ran yr unigolion neu’r endidau a ryddheir, oddi wrth gyfarpar neu eiddo peryglus neu ddiffygiol a berchnogir, a gynhelir neu a reolir ganddynt, neu oherwydd eu hatebolrwydd posibl heb fai. Cadarnhaf fy mod yn deall bod i’r gweithgaredd hwn risgiau cynhenid, gan gynnwys y canlynol, ond heb fod yn gyfyngedig i’r canlynol:

1. Straen meddyliol a gorbryder
2. Bod ynghau mewn gofod bach gyda sawl unigolyn arall
3. Bod yn gaeth mewn cyfarpar ataliaeth
4. Defnyddio teclynnau a chyfarpar syml
5. Efallai symud neu godi gwrthrychau sy’n pwyso dim mwy na deg pwys
6. Gweithgaredd corfforol megis mynd ar y gliniau i edrych o dan bethau
7. Y posibilrwydd o fethu â dianc o’r ystafell cyn pen y 60 munud a ganiateir

Efallai byddai’n well gan bobl sydd â chyflyrau’n effeithio ar y galon, asthma, anhwylderau gorbryder, anhwylder straen wedi trawma a sensitifrwydd i oleuadau neu sain ynghyd â menywod beichiog ddewis peidio â chymryd rhan. Os byddwch yn cymryd rhan, rydych yn gwneud hynny ar eich risg eich hun ac yn derbyn pob cyfrifoldeb.
Cadarnhaf nad wyf yn dioddef oddi wrth unrhyw salwch corfforol na meddyliol sy’n fy rhwystro rhag cymryd rhan yn y gweithgaredd hwn mewn ffordd sy’n ddiogel ar gyfer fi fy hun ac eraill. Nid wyf dan ddylanwad cyffuriau nac alcohol sy’n amharu ar fy ngallu i barhau’n ymwybodol o ddiogelwch neu sy’n peryglu eraill. Cydnabyddaf y bydd yr awdurdodiad Hawlildio Damwain / Diddymu Atebolrwydd a Rhyddhad Cyfryngau hwn yn cael ei ddefnyddio gan drefnwyr y gweithgaredd y gallaf fod yn cymryd rhan ynddo ac y bydd yn rheoli fy ngweithredoedd a’m cyfrifoldebau yn ystod y gweithgaredd hwnnw. Cytunaf y gall pawb o’r aelodau staff neu’r asiantwyr awdurdodedig, fel y gwelant hwythau’n unig yn ddoeth, benderfynu ei bod yn anniogel i mi fy hun neu i eraill i mi barhau i gymryd rhan a’m symud ymaith o’r safle drwy eu hawdurdodiad neu drwy unrhyw ddull cyfreithlon.
Mewn cysylltiad â’m cyfranogiad yn y gweithgaredd hwn, rwyf drwy hyn yn gweithredu ar fy rhan fy hun, fy ysgutorion, fy ngweinyddwyr, fy etifeddion, fy mherthynas agosaf, fy olynwyr a’m haseinïaid, fel a ganlyn:

1. RWYF YN ILDIO, YN RHYDDHAU AC YN EITHRIO oddi wrth unrhyw a phob atebolrwydd, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i hynny, unrhyw atebolrwydd sy’n deillio o esgeulustod neu fai’r endidau neu’r unigolion a ryddheir (sef Charlotte Reffold yn masnachu fel PanIQ Rooms), am fy marwolaeth, anablu, anaf personol, difrod i eiddo, dwyn eiddo neu weithredoedd o unrhyw fath a all ddigwydd i mi, YR ENDIDAU NEU’R UNIGOLION CANLYNOL: Cyfarwyddwyr, swyddogion, asiantwyr cofrestredig, perchnogion, cyflogeion, gwirfoddolwyr, cynrychiolwyr ac asiantwyr unrhyw endid a phob endid sy’n awdurdodi’r gweithgaredd hwn, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i’r rheini, perchnogion y safle.

2. RWYF YN INDEMNIO, YN RHYDDARBED AC YN ADDO PEIDIO AG ERLYN, yr endidau neu’r unigolion (Charlotte Reffold yn masnachu fel PanIQ Rooms) y cyfeirir atynt yn y ffurflen hon o unrhyw a phob atebolrwydd neu hawliad a wneir o ganlyniad i mi gymryd rhan yn y gweithgaredd hwn, boed hynny wedi’i achosi gan esgeuluster rhyddhau neu fel arall. Yr wyf yn cydnabod yn achos cyfarwyddwyr, swyddogion, asiantwyr cofrestredig, perchnogion, cyflogeion, gwirfoddolwyr, cynrychiolwyr ac asiantwyr unrhyw endid awdurdodi (Charlotte Reffold yn masnachu fel PanIQ Rooms), NAD YDYNT YN GYFRIFOL am unrhyw gamgymeriadau, anweithiau, gweithredoedd neu fethiannau i weithredu unrhyw barti neu endid sy’n cyflawni gweithgarwch penodol ar eu rhan.

3. YR WYF DRWY HYN YN CYDSYNIO I DDERBYN TRINIAETH FEDDYGOL y gall yr endid a ryddheir (Charlotte Reffold yn masnachu fel PanIQ Rooms) farnu ei bod yn fuddiol pe digwyddai anaf, damwain a/neu salwch yn ystod y gweithgaredd hwn.
4. DEALLAF, TRA BYDDAF YN CYFLAWNI’R GWEITHGAREDD HWN, Y GELLIR TYNNU FY LLUN. Unig ddiben ein camerâu teledu cylch cyfyng yw galluogi’r giaffar gêm i arsylwi ar y gêm a rhoi cliwiau yn ôl yr angen. Eich dewis chi yw hi a ydych am gael tynnu llun tîm, ond ni fydd y llun ond i’w weld drwy dudalennau cyfryngau cymdeithasol PanIQ Rooms. Cytunaf i ganiatáu defnyddio fy mhortread mewn ffotograff, fideo neu ffilm ar gyfer

unrhyw ddiben cyfreithlon y bydd yr endid awdurdodi hwn (Charlotte Reffold yn masnachu fel PanIQ Rooms) yn barnu ei fod yn fuddiol ar gyfer marchnata’r busnes hwn.
Dehonglir yr awdurdodiad Hawlildio Damwain / Diddymu Atebolrwydd a Rhyddhad Cyfryngau hwn yn eang i ddarparu rhyddhad a hawlildiad hyd yr eithaf a ganiateir dan y ddeddfwriaeth berthnasol. (Bydd gofyn i riant neu warcheidwad cyfreithiol lenwi’r adran rhyddhau cyfryngau ar gyfer unigolion sydd o dan 18 mlwydd oed.)
5. CYTUNAF I DALU AM UNRHYW DDIFROD i gyfleusterau (Charlotte Reffold yn masnachu fel PanIQ Rooms) a achosir gan fy esgeulustod, diofalwch a/neu ymddygiad bwriadol.

6. CYTUNAF I DALU SYLW I BOB RHEOL A RHYBUDD AC I UFUDDHAU IDDYNT, ac i ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau neu orchmynion llafar a roir gan (Charlotte Reffold yn masnachu fel PanIQ Rooms) neu gyflogeion, cynrychiolwyr neu asiantwyr (Charlotte Reffold yn masnachu fel PanIQ Rooms). Gofynnir i unrhyw un nad yw’n dilyn y rheolau adael.

7. RHAID I BLANT (O DAN 14 OED) FOD YNG NGHWMNI OEDOLYN (18+ OED), rhaid i’r oedolyn fod yn aelod sy’n talu o’r grŵp a ni chaiff maint y grŵp fod yn fwy na’r uchafswm a hysbysebir ar gyfer yr ystafell. Rhaid i unrhyw berson o dan 18 oed gael caniatâd i fod yn bresennol. Rhaid iddynt argraffu’r telerau ac amodau a dod â chopi wedi’i lofnodi gan riant neu warcheidwad cyfreithiol.

MAE’R RHAN FWYAF O BOBL SY’N CHWARAE YSTAFELLOEDD DIANC YN OEDOLION felly mae’r posau yn ein hystafelloedd dianc wedi’u cynllunio gyda hynny mewn golwg. Nid yw ein gemau wedi’u cynllunio ar gyfer grwpiau lle mae’r rhan fwyaf o chwaraewyr o dan 14 oed. Oherwydd hynny, nid ydym yn cynnig prisiau arbennig ar gyfer plant na phecynnau parti i blant.

Ond, mae plant yn mwynhau chwarae ystafelloedd dianc ac mae’n wych iddynt gymryd rhan fel rhan o grŵp teuluol mwy. OS YW PLENTYN YN CHWARAE FEL RHAN O GRŴP TEULUOL, MAE GENNYM  BOLISI ISAFSWM OEDRAN O WYTH OED, OS YW’R YSTAFELL YN CANIATÁU HYNNY.  Mae plant o dan yr oedran hwnnw’n debygol o redeg allan o bethau i’w gwneud yn ystod y profiad awr o hyd. Argymhellir isafswm oedran y mae pob ystafell yn addas ar ei gyfer gan y gallai rhai deunyddiau fod yn amhriodol yn weledol ar gyfer rhai sydd yn iau na’r oedran hwnnw.

8. NI CHANIATEIR DOD Â BWYD NA DIOD I’R YSTAFELL DDIANC.

9. (POLISI CANSLO) OS BYDDWCH YN CANSLO. Mae’n anodd i ni ail-lenwi slot ar fyr rybudd ac am y rheswm hwnnw mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni o leiaf saith diwrnod cyn y diwrnod a drefnwyd i dderbyn ad-daliad llawn – codir ffi brosesu arnoch (dim mwy na £5) i ganslo. Os byddwch yn canslo y hwnt i’r cyfnod gras o saith diwrnod ni roddir ad-daliad ond byddwn yn ymdrechu i aildrefnu eich ymweliad lle bynnag y bo modd i adeg nad yw’n brysur. Ond ni allwn warantu y bydd hynny’n bosibl, ac os na fydd rydym yn cadw’r hawl i ganslo’r trefniant heb ad-daliad.

Os na fydd rhai aelodau o’ch grŵp yn cyrraedd, ni allwn gynnig ad-daliadau ar eu cyfer.

NID YDYM YN CYNNIG AD-DALIADAU NAC AILDREFNU O FEWN 24 AWR I’R AMSER A DREFNWYD.

10. OS BYDDWN NINNAU’N CANSLO neu os bydd angen i ninnau ad-drefnu eich ymweliad am unrhyw reswm, byddwn yn gwneud ymdrechion rhesymol i’ch hysbysu o’r newid hwnnw. Yn yr achos hwn, byddwn yn cynnig ad-daliad o 100% heb ffi canslo neu’n cynnig dewis arall o ddyddiad.
Er y byddwn yn gwneud ein gorau i’ch hysbysu ynghylch unrhyw newidiadau, eich cyfrifoldeb chi yw canfod a yw eich ymweliad wedi’i ganslo neu ei ad-drefnu. Byddwn yn hysbysebu unrhyw newidiadau neu gau munud olaf ar ein gwefan a/neu ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol.

11. CYRRAEDD YN HWYR. Gofynnwn i chi gyrraedd 5-10 munud cyn yr amser a drefnwyd i sicrhau eich bod yma ar gyfer y slot amser a ddynodwyd ar eich cyfer. Bydd y giaffar gêm yn eich cyfarfod wrth y fynedfa ar yr amser penodedig. Os ydych rhwng 10 a 30 munud yn hwyr cyfyngir ar hyd y gêm. Os byddwch dros 30 munud yn hwyr caiff y gêm ei chanslo. Ni fyddwn yn cynnig unrhyw ad-daliad nac aildrefnu o fewn 24 awr i’r slot amser a drefnwyd.

12. GWIRIWCH EILWAITH faint o docynnau ac ar gyfer pa ddyddiad ac amser rydych yn eu prynu pan fyddwch yn archebu – bydd y manylion i’w gweld yn union cyn i chi dalu. Ni chaniateir unrhyw eithriadau i’n polisi canslo oherwydd “bwcio drwy gamgymeriad”.

13. OHERWYDD NATUR Y GÊM, NI CHANIATEIR UNRHYW RECORDIO o fewn yr ystafell, gan gynnwys defnyddio ffonau symudol, dyfeisiau recordio a chamerâu. Ni chaniateir defnyddio’r fath ddyfeisiau ar unrhyw adeg. Mae Charlotte Reffold yn masnachu fel PanIQ Rooms yn disgwyl na fydd ymwelwyr yn datgelu manylion y gêm yn uniongyrchol nac yn uniongyrchol i aelodau’r cyhoedd